Методична робота
Педагогічний колектив школи працює над науково-методичною проблемою:

 

"Формування успішної особистості школяра
шляхом використання сучасних інноваційних технологій
та залучення батьків до спільної виховної роботи в школі” 

Основні напрямки методичної роботи:
 • ознайомлення та вивчення нормативних документів МОН України;
 • надання реальної і конкретної допомоги педагогам у підвищенні їх професійної майстерності, органічне поєднання професійних знань з практичними уміннями та навичками, які поряд з високими моральними якостями необхідні сучасному вчителю;
 • пошук оптимальних шляхів підвищення результативності уроків;
 • покращення роботи з обдарованими дітьми;
 • вивчення та впровадження нових освітніх технологій у навчально виховний процес.
 • Організація методичної роботи

  • діагностування методичної роботи;
  • самоосвіта педагогів;
  • діяльність шкільних методичних об’єднань;
  • діяльність творчих груп;
  • наставництво;
  • творчі звіти вчителів.      
  Структура методичної роботи
 •  

 

 

 

 

 

Ключові компетентності

Перелік ключових компетентностей яких потребує сучасне життя

  

Компетентність

Сфера виявлення
компетентності

Види діяльності 
в межах компетентності

Навчальні предмети,
через які в основному
формується компетентність

1. Вміння вчитися

Індивідуальний досвід участі в навчальному процесі

Організація своєї праці для досягнення результату, успіху; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки

Усі навчальні предмети

2.Здоров’язберігаюча

Збереження та зміцнення фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я

Здатність вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах

Основи здоров’я, біологія, фізична культура, географія, екологія, хімія

3. Загальнокультурна
(комунікативна)

Спілкування, толерантна поведінка в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між людьми й народами.
Збереження соціальних, громадських та культурних традицій

Оволодіння усним і письмовим спілкуванням у сфері культурних, мовних, релігійних відносин. Оцінювання найважливіших досягнень національної, європейської та світової культур

Українська мова і література, рідна мова і література, зарубіжна література, іноземні мови, предмети художньо-естетичного циклу, історія, етика, психологія

4. Соціально - трудова

Суспільні відносин (політика, релігія, міжнаціональні відносини), трудові відносини

Здатність орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й потреби грома¬дян, представників певної спільноти, суспільства та держави.
Здатність брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті рішень, здатність до співпраці, уміння розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях. Оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності, функціональної грамотності. Організація власної трудової та підприємницької діяльності; оцінювання власних професійних можливостей, здатність співвідносити їх із потребами ринку праці

Історія, географія, громадянська освіта, економіка, етика, правознавство, філософія, технології

5. Інформаційна

Інформаційні та комунікаційні технології

Оволодіння новими інформаційними технологіями, здатність відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її. Уміння використовувати джерела інформації для власного розвитку

Інформатика, технології, математика